Regionalny Festiwal Naukowy E(x)plory w Szczecinie

PROGRAM FESTIWALU już dostępny! Zapisy od 29 stycznia.

Zobacz projekty biorące udział w regionalnym etapie Konkursu Naukowego E(x)plory w Szczecinie

Gospodarzami Regionalnego Festiwalu E(x)plory w Szczecinie są: Technopark Pomerania, Urząd Miasta Szczecin oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

---

Sprawdźcie, jak Województwo Zachodniopomorskie wspiera młodych naukowców! 

Wysoki poziom kształcenia oraz podnoszenie kompetencji i zdobywanie kwalifikacji przez całe życie to wymagania dzisiejszego rynku pracy. Program Regionalny dofinansowuje te przedsięwzięcia, które przyczyniają się do zwiększenia dostępności edukacji,  jej jakości na każdym poziomie nauczania oraz większego jej powiązania z rynkiem pracy.

W RPOWZ 2014-20 na działania edukacyjne Województwo Zachodniopomorskie przeznaczyło już ponad 80 milionów euro. Tylko te środki pozwolą do 2023 roku wsparcie 7300 nauczycieli i prawie 20 000 uczniów (m.in. staże i praktyki zawodowe); a w pozaszkolnych formach kształcenia weźmie udział ok. 12 000 osób. Wsparcie obejmie także prawie 21 000 osób, które ukończyły 25 rok życia.

To olbrzymi zastrzyk pieniędzy na podnoszenie kompetencji uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z zakresu ICT, nauk matematyczno-przyrodniczych i języków obcych. Realizacja hasła „indywidualne podejście do ucznia” udostępni środki na zakup specjalistycznego sprzętu, pomocy dydaktycznych, organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz tworzenie programów stypendialnych.

Program regionalny pomoże w zacieśnieniu współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami i szkołami wyższymi. Wsparcie obejmie m.in. wspólne opracowywanie programów nauczania dla zawodu, definiowanie kierunków, w których powinno być prowadzone kształcenie zawodowe, organizowanie praktyk dla uczniów. Zwiększenie efektywności tych działań ułatwią środki na wyposażenie szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe. Chodzi o to by tworzyć w tych jednostkach warunki zbliżone do rzeczywistego środowiska pracy. Dofinansowywane będą także staże i praktyki dla nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwach.

Tylko w obecnym roku przewidziane są konkursy na Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (działanie 8.3).

Do szkół zawodowych kierowane są zaś konkursy:

Działanie 8.6 - Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego (ogłoszenie już 2 marca 2018 roku) i działanie 9.8 – Infrastruktura szkolnictwa zawodowego.

Szczegóły, w tym informacje nt. beneficjentów, którzy mogą składać wnioski, typów projektów oraz  harmonogramy naborów i telefony do punktów kontaktowych – znajdą Państwo na stronie www.rpo.wzp.pl