Informacje o Programie

  • Czym są Szkolne Festiwale?


Program Szkolne Festiwale Explory to część Programu Explory, którego organizatorem jest Fundacja Zaawansowanych Technologii. W ramach Programu Fundacja udziela szkołom wsparcia na realizację Szkolnego Festiwalu  Explory.

Celem programu jest wsparcie szkół w organizacji festiwali naukowych wokół szkolnego etapu Konkursu Explory, a tym samym wsparcie uczniów realizujących własne projekty badawcze, zachęcenie ich  do rozwijania swoich pasji naukowych i badawczych oraz popularyzacja nauki.

Szkolne Festiwale Explory to wydarzenia organizowane od 2017 r. przez szkoły w całym kraju  we współpracy z zespołem Explory, w ramach których odbywają się szkolne etapy Konkursu Explory oraz festiwale nauki.

Podczas Konkursu uczniowie prezentują swoje prace badawcze i wynalazki a w części festiwalowej odbywają się wykłady i warsztaty naukowe.   

Najlepsze projekty szkolnych talentów przechodzą do regionalnego etapu Konkursu Explory.

W ramach współpracy pokazujemy szkołom jak zorganizować wydarzenie i udzielamy kompleksowego  wsparcia na każdym etapie jego realizacji.

Wspieramy szkoły także finansowo.

 

Zapraszamy do udziału w Programie Szkolnych Festiwali Explory!

 

  • Co musi zrobić szkoła, by przystąpić do Programu:

 

a) Wyznaczyć jedną osobę, która będzie pełniła funkcję Koordynatora Szkolnego Festiwalu Explory i będzie osobą kontaktową z zespołem Explory.

b) Zaprezentować podczas wydarzenia minimum 5 projektów o charakterze naukowym lub projektów-wynalazków (zgodnych z regulaminem Konkursu Explory).

c) Zgłosić te projekty  do Konkursu przez stronę https://www.explory.pl/rekrutacja/ najpóźniej na jeden dzień przed Szkolnym Festiwalem.

d) Zapewnić bezstronne jury, składające się z ekspertów różnych dziedzin. W skład jury nie mogą wchodzić opiekunowie naukowi oraz rodzice uczniów biorących udział w konkursie.

e) Prowadzić aktywnie działania promocyjne Szkolnego Festiwalu Explory.

f) Zorganizować Festiwal przed 22 grudnia 2023 roku

 

  • Dlaczego warto zorganizować Szkolny Festiwal Explory?

 

Uczniowie podczas Szkolnego Festiwalu Explory:

- rozwijają kreatywne myślenie wychodząc poza szkolne treści nauczania

- zdobywają doświadczenie w tworzeniu własnych projektów badawczych i wynalazków

- zdobywają doświadczenie w pracy metodą projektową

- rozwijają kompetencje miękkie, takie jak prezentacja swoich pomysłów, umiejętność dyskusji, pracy w grupie

- rozwijają umiejętności radzenia sobie z krytyką

- zdobywają motywację do działania i rozwoju pomysłów

- mają możliwość skonfrontowania swoich pomysłów z ekspertami - co daje wiedzę o tym jak można dalej rozwijać projekt

-  korzystają z międzypokoleniowych grup wsparcia (starsi koledzy pomagają młodszym, absolwenci wchodzą w role jurorów)

- tworzą nowe interdyscyplinarne projekty - otwarta forma konkursu zachęca osoby z różnymi zainteresowaniami do łączenia sił i realizacji nowych projektów

- pracując nad projektem uczą się dostrzegać potrzeby i problemy innych oraz szukać rozwiązań

Dla szkoły Festiwal Explory to:

-  szansa na realizację ciekawego wydarzenia angażującego całą szkolną społeczność

- odkrywanie talentów uczniów

- promocja szkoły w regionie

- szansa na rozwijanie kontaktów i współpracy  z uczelniami, firmami i instytucjami lokalnymi oraz innymi szkołami

-  budowanie wizerunku szkoły wspierającej innowacyjność, kreatywność i przedsiębiorczość

Szkolne Festiwale to także:

- łamanie stereotypów i pokazywanie, że młodzież ma ciekawe pomysły

- dowód, że nie trzeba mieć stopnia naukowego, by prowadzić badania i robić ciekawe rzeczy

- szansa na zaprezentowanie nieukończonych jeszcze projektów, bo liczy się pomysł!

 

 

  • Pierwsze kroki

 

- porozmawiać z Gronem Pedagogicznym szkoły o pomyśle zorganizowania Szkolnego Festiwalu Explory i zachęcić do aktywnego włączenia się

- przybliżyć uczniom ideę Konkursu Explory, korzyści z uczestnictwa w nim, oszacować wstępną liczbę projektów możliwych do zrealizowania

- zastanowić się nad formą Festiwalu (stacjonarna czy online) oraz lokalizacją części konkursowej tak by zapewnić dostępność  także odwiedzającym

- sprawdzić własne zasoby wystawiennicze (np. dostępność sztalug do prezentacji projektów)  i oszacować potrzeby łącznie z ewentualnym cateringiem dla uczestników i zaproszonych gości,

 

Co dalej?

- wyznaczyć Szkolnego Koordynatora Festiwalu, który będzie odpowiadał za realizację wydarzenia i do kontaktów z Fundacją

- zastanowić się, co będzie potrzebne do realizacji projektu i jakimi zasobami własnymi dysponuje szkoła

- zebrać min. 5 projektów badawczych lub wynalazczych (można zaprosić do współpracy inne szkoły i zorganizować międzyszkolny festiwal)

-  zaprosić 3-4 jurorów do oceny projektów konkursowych - ekspertów z dziedzin, w których zgłoszono projekty. Każdy prezentowany na Festiwalu projekt powinien być oceniony przez 3 jurorów. Jurorzy wybierają najlepsze projekty, które zakwalifikują do regionalnego etapu Konkursu Explory

- upewnić się czy zgłoszone do Konkursu projekty są zgodne z regulaminem Explory

- ustalić harmonogram działań począwszy od fazy przygotowań po ewaluację – jasno określić daty wszystkich ważnych punktów programu – termin Festiwalu, termin nadsyłania zgłoszeń, terminy spotkań i szkoleń,  rozesłania informacji prasowej

- gdy harmonogram jest gotowy – rozpocząć akcję informacyjną w szkole – zaprosić uczniów i nauczycieli na spotkanie, żeby  opowiedzieć o nadchodzącym wydarzeniu

-  warto zaangażować lokalne firmy, uczelnie, rodziców – lokalna społeczność chętnie włącza się w ciekawe inicjatywy

-  należy pamiętać o dokumentacji (oświadczeniach, zgodach, regulaminie) – to bardzo ważne! – udostępnimy wzory

- w dniu Szkolnego Festiwalu Explory bawić się dobrze! To wielkie święto nauki dla całej szkoły!

-  po Festiwalu przygotować sprawozdanie z działań oraz rozliczenie finansowe (jeśli dotyczy)

 

 

  • Jak się zgłosić? Aplikuj do programu

Nabór do Programu Szkolnych Festiwali Explory 2023 zakończono 25 kwietnia.

Formularz Rejestracyjny: https://www.explory.pl/zgloszenie-szkolny-festiwal

 

Regulamin Szkolnych Festiwali Explory

RODO

 

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH SZKÓŁ

HARMONOGRAM  REALIZACJI PROGRAMU