Jak się żyje zwierzętom planktonicznym?

Cel 14 ŻYCIE POD WODĄ

W ramach serii doświadczeń sprawdziłyśmy, jak dwutlenek węgla oraz nawozy stosowane w rolnictwie wpływają na liczebność populacji Daphnia pulex, oraz czy preparaty w 100% organiczne i reklamowane jako „bio” stanowią bardziej ekologiczną alternatywę dla tych sztucznych. Uzyskane wyniki naszych badań dowodzą szkodliwości nadmiernej emisji dwutlenku węgla oraz obfitego stosowania nawozów do gleb, a wstępne obserwacje poczynione na tych organizmach mogą pozwolić na opracowanie w przyszłości projektu, który mógłby zostać zrealizowany w terenie.
Następnie postanowiłyśmy rozszerzyć tematykę antropopresji o zbadanie wpływu i stopnia akumulacji mikrocząsteczek plastiku (polistyrenu) na rozwój Daphnia pulex i Daphnia galeata. Celem naszych badań było przetestowanie hipotezy postulującej, że ilość spożywanego polistyrenu różni się między blisko spokrewnionymi gatunkami Daphnia, oraz że zależna jest od wielkości ciała tych gatunków. W tym celu przeprowadziłyśmy 8- dniowe eksperymenty laboratoryjne dla dwóch współwystępujących gatunków Daphnia: większych rozmiarów D. pulex, oraz mniejszych rozmiarów D. galeata, w obecności i nieobecności mikrocząstek polistyrenu podawanych w zagęszczeniach, które można okresowo zaobserwować w środowisku.

Nagrody

    Akredytacja na Regeneron ISEF

Film o laureacie