Charakterystyka preferencji penetrowania pożytku w zależności od jego zróżnicowania gatunkowego przez wybranych przedstawicieli rzędów błonkoskrzydłych, muchówek, chrząszczy i motyli w kontekście działań rewitalizacyjnych przestrzeni zieleni miejskiej mia

Celem pracy było zbadanie oddziaływań różnych pożytków na zainteresowanie nimi wybranych przedstawicieli owadów należących do grupy zapylaczy. Analizie poddano aktywność owadów w zakresie bytowania oraz zdobywania pożywienia na obszarach badanych pożytków. Obserwacje przeprowadzono na pięciu pożytkach monokulturowych oraz jednym bioróżnorodnym. Wykazano ograniczoną rolę pożytków monokulturowych jako bazy żywieniowej w kontekście czasu dostępności pożywienia oraz hamujący wpływ na obecność niektórych grup owadów. Na podstawie badań stwierdzono, że pożytki monokulturowe nie zapewniają długoterminowej bazy żywieniowej, a także ich skład gatunkowy stanowi czynnik wykluczający obecność i możliwość zdobycia pożywienia. Na podstawie wyników pracy przedstawiono możliwe rozwiązania rewitalizacyjne.

Nagrody

    II nagroda - stypendium naukowe w wysokości 7 000 zł
    REGENERON ISEF