Wpływ CO2 na przebieg reakcji karbonylowania aniliny mieszaniną CO/O2 w obecności katalizatorów palladowych

W ramach projektu przeprowadzono optymalizację warunków reakcji karbonylowania aniliny do N,N'-difenylomocznika w obecności CO2. W jej wyniku 47.5% CO zastąpiono dwutlenkiem węgla, całkowicie wyeliminowano pirydynę z układu katalitycznego oraz ustalono końcową temperaturę: 100OC i czas: 1h. Ponadto, wstępnie zbadano aktywność katalityczną 11 wybranych kompleksów PdCl2 z pochodnymi pirydyny. Zaobserwowany związek między zasadowością ligandów w użytych katalizatorach a konwersją, wydajnością i selektywnością reakcji jest złożony. Selektywność równą 100% uzyskano dla kompleksów PdCl2 z 3-chloropirydyną i 3-metylopirydyną.

Nagrody

    Expo-Sciences International