Badanie i identyfikacja wybranych gatunków bakterii z wykorzystaniem powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii Ramana

Wykonano widma oznaczonych gatunków bakterii (​E. coli , ​ Staphylococcus epidermidis) z hodowli i porównano je z widmami bakteriami pobranych z przedmiotów codziennego użytku oraz jamy ustnej. W ten sposób dokonano identyfikacji szczepów bakterii nieoznaczonych. Porównano jakość sygnału wzmocnionej (SERS) i klasycznej spektroskopii ramanowskiej (RS). Dokonano charakterystyki morfologicznej badanych bakterii na podstawie mikrofotografii SEM. Określono wpływ podłoża FTO pokrytego elektrochemicznie Ag na rząd wzmocnienia sygnału Ramana. Technika SERS umożliwia detekcję i identyfikację bakterii, dając wzmocnienie rzędu 10^8. Najmocniejszy sygnał zaobserwowano dla bakterii gram+ S. epidermidis, u których wzmacnia go gruba warstwa mureiny w ścianie komórkowej aż do momentu degradacji.

Nagrody

    Expo-Sciences International