Opis projektu:

Celem pracy było zbadanie oddziaływań różnych pożytków na zainteresowanie nimi wybranych przedstawicieli owadów należących do grupy zapylaczy. Analizie poddano aktywność owadów w zakresie bytowania oraz zdobywania pożywienia na obszarach badanych pożytków. Obserwacje przeprowadzono na pięciu pożytkach monokulturowych oraz jednym bioróżnorodnym. Wykazano ograniczoną rolę pożytków monokulturowych jako bazy żywieniowej w kontekście czasu dostępności pożywienia oraz hamujący wpływ na obecność niektórych grup owadów. Na podstawie badań stwierdzono, że pożytki monokulturowe nie zapewniają długoterminowej bazy żywieniowej, a także ich skład gatunkowy stanowi czynnik wykluczający obecność i możliwość zdobycia pożywienia. Na podstawie wyników pracy przedstawiono możliwe rozwiązania rewitalizacyjne.