Opis projektu:

W niniejszej pracy przedstawione zostały badania, w ramach których wytworzono kompozyt na bazie tlenku neodymu, tlenku ceru i krzemionki koloidalnej dwiema metodami. Kompozyt został następnie zbadany pod kątem późniejszego zastosowania go w fotokatalizie, sorpcji, a także pod kątem właściwości antybakteryjnych. Do analizy morfologicznej cząstek użyto m.in. transmisyjnej mikroskopii elektronowej, a także metody ablacji laserowej połączonej ze spektrometrią mas (LA-ICP-MS). Metodą spektrometrii UV-vis badano natomiast zdolność cząstek do fotodegradacji związków organicznych. W pracy pokazano jak stworzone cząstki mogą zostać wykorzystane podczas usuwania antybiotyku – tetracykliny, a także przedstawiono inne potencjalne możliwości użycia wytworzonego kompozytu w oczyszczaniu wód.