Opis projektu:

Celem badań było porównanie wpływu wybranych stężeń kwasu salicylowego oraz ekstraktu z workoliścia członowatego na długość pędu i korzeni, energię kiełkowania i zawartość barwników fotosyntetycznych w warunkach stresu solnego na przykładzie pszenicy durum (Triticum durum L.).
W trakcie badań zaobserwowano hamujący wpływ stresu solnego na wzrost i rozwój pszenicy. Wyniki doświadczenia wskazują na silnie stymulujące działanie wyznaczonych w doświadczeniu, optymalnych stężeń kwasu salicylowego (0,028%) i ekstraktu z alg morskich (0,2%) na wszystkie badane parametry u roślin niezależnie od obecności stresu solnego. Lepsze efekty uzyskano stosując ekstrakt z workoliścia niż kwasu salicylowego.