Opis projektu:

Projekt polega na przedstawieniu pozytywnego wpływu koszenia roślinności zielnej oraz wycinania gatunków lekkonasiennych na siedliskach nieleśnych na liczebność populacji gatunków objętych ochroną gatunkową i cennych dla zachowania różnorodności biologicznej sieci obszarów Natura 2000. Uzyskane wyniki potwierdzają skuteczność regularnego wykaszania jako części planu zadań ochronnych przeprowadzonych dla poprawy stanu liczebnego populacji badanych gatunków.