Regulamin

Regulamin Programu Mentorskiego E(x)plory

§ 1

CEL PROGRAMU

Program Mentorski E(x)plory, prowadzony jest w ramach programu edukacyjno-naukowego E(x)plory realizowanego przez Fundację Zaawansowanych Technologii. Celem Programu jest wsparcie młodych naukowców i innowatorów w realizacji ich przedsięwzięć badawczych oraz naukowych i biznesowych celów. Założeniem programu jest wyłonienie kilkunastu osób w wieku 18-25 lat i otoczenie ich roczną opieką mentorską. Oczekiwanym efektem końcowym Programu jest realizacja postawionych na początku celów, w szczególności takich jak biznesowy rozwój projektów naukowych i technologicznych.

§ 2

ORGANIZATOR PROGRAMU

Organizatorem Programu jest Fundacja Zaawansowanych Technologii z siedzibą w Warszawie przy ul. Radna 12, 00-341 Warszawa, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych I zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych ZOZ prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000379454, NIP 1182059688.

§ 3

UCZESTNICY PROGRAMU

1. Program skierowany jest do naukowców oraz innowatorów, realizujących własne projekty badawcze i technologiczne. Wiek uczestników to 18-25 lat.

2. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest przesłanie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.explory.pl oraz otrzymanie pozytywnej rekomendacji od Organizatora, Fundację Zaawansowanych Technologii.

§ 4

MENTORZY

1. Mentorzy zostali wybrani przez Organizatora, spośród autorytetów polskiej sceny startupowej i biznesu nowych technologii. Zadaniem mentorów, będzie udzielanie wsparcia mentorskiego Uczestnikom, którzy w procesie rekrutacji wyrazili chęć współpracy z wybranym Mentorem.

2. Liczbę Mentorów określa Organizator.

3. Lista Mentorów jest dostępna na stronie internetowej: www.explory.pl/mentorzy.

4. Mentorzy zostaną zobowiązani do zachowania poufności względem informacji, które zostaną im przekazane przez uczestników Programu Mentorskiego podczas trwania Programu.

§ 5

NABÓR UCZESTNIKÓW

1. Nabór odbywać się będzie drogą internetową poprzez zamieszczony na stronie www.explory.pl formularz zgłoszeniowy.

2. Decyzja o zakwalifikowaniu danej osoby do Programu podejmowana będzie na podstawie weryfikacji formularza zgłoszeniowego oraz konsultacji z Mentorami. Ostateczna decyzja należy tylko do Organizatora.

§ 6 PRZEBIEG PROGRAMU

1. Program zostanie zrealizowany od stycznia do grudnia 2019 r.

2. Rekrutacja do Programu odbędzie się w dniach 14-28.I.2019 r.

3. Ocena zgłoszeń i wybór uczestników Programu: 28.I-11.II.2019 r.

4. Uroczyste otwarcie Programu w okresie pomiędzy: 25.II-1.III. 2019 r.

5. Mentoring: III – XI 2019 r. a. Każdy z uczestników zostanie przypisany do Mentora lub Zespołu Mentorskiego. Na początku realizacji współpracy, Mentor i Mentorowany spisują cele mentoringu, których realizacja zostanie podsumowana na zakończenie współpracy. b. W ramach Programu każdy Uczestnik będzie miał możliwość odbycia 10 h bezpośrednich konsultacji oraz 15 h konsultacji on-line z Mentorem.

6. Dodatkowe szkolenia: IV-IX.2019 a. Jeżeli mentor wskaże potrzebę, Uczestnik będzie miał możliwość zdobycia dodatkowej wiedzy w formie szkoleń u Ekspertów Programu z następujących dziedzin: zarządzanie projektem, patentowanie, księgowość, prawo własności intelektualnej itp. b. Szkolenia z ekspertami odbywać się będą w trakcie realizacji Programu, o ich terminie uczestnicy Programu zostaną poinformowanie droga mailowa. Dodatkowo, terminy szkoleń zostaną zamieszczone na stronie internetowej Progamu.

7. Podsumowanie. Podsumowanie programu odbędzie się w formie Demo Day. Na scenie zaprezentują się zespoły: mentor + mentee. Wspólnie przedstawią drogę jaką przeszła osoba mentorowana lub/oraz jej projekt. Opowiedzą o współpracy, jej efektach, wzajemnych korzyściach lub problemach na które napotkali po drodze.

8. Udział w programie mentorskim jest bezpłatny dla uczestników. Organizator nie jest zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek kosztów związanych ze Spotkaniami mentoringowymi zarówno w stosunku do Mentora jak i Uczestników i ich Zespołów, ani kosztów udziału Uczestników lub ich przedstawicieli w gali otwarcia i zamknięcia Programu (w tym kosztów dojazdu, zakwaterowania itp.).

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie do Programu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. Organizator przewiduje możliwość zmiany Regulaminu w dowolnym czasie.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator, chyba że zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

3. Wszelkich informacji na temat Programu udziela Organizator, Fundacja Zaawansowanych Technologii pod adresem email: mentoring@fzt.org.pl lub nr. tel. 696 898 969.