Analiza algorytmu Gerchberga-Saxtona użytego do odzysku przestrzennej funkcji falowej pojedynczego fotonu

Mój projekt skupia się na analizie algorytmu Gerchberga-Saxtona, który jest stosowany w wielu dziedzinach nauki. Pozwala on otrzymać czynnik fazowy przestrzennej funkcji falowej z dwóch pomiarów intensywności. Algorytm został przetestowany na danych syntetycznych, tzn. na podstawie rzeczywistych pomiarów eksperymentalnych, a dokładniej na szeroko używanej wiązce Gaussowskiej. Użytą transformacją był propagator Fresnela. Pomimo, że dane zostały wygenerowane sztucznie, metoda ta może być z powodzeniem zaimplementowana w wielu prawdziwych eksperymentach np. z pojedynczymi fotonami. Zostało sprawdzone, dla jakich kształtów działa on najefektywniej oraz jakie czynniki mają największy wpływ na rezultat. Ponadto, zostało wyjaśnione dlaczego dla pewnych zakresów parametrów algorytm działa gorzej. Analiza ta może być pomocna w innych badaniach wykorzystujących ten algorytm.

Nagrody

    REGENERON ISEF