Wpływ przygotowania próbki na otrzymywane widmo spektrofotometrii Ramana z uwzględnieniem efektu SERS

W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem przygotowania próbki materiału mikrobiologicznego pochodzącego od bakterii Escherichia coli na otrzymane widmo spektrofotometrii Ramana. Porównano widma materiału ciekłego oraz utrwalonego metodą termiczną na szkiełku podstawowym oraz na nanostrukturach metalicznych otrzymywanych chemicznie oraz elektrochemicznie. Zaobserwowano efekt SERS, wzmocnienie sygnału było znaczące. Otrzymane widma próbek utrwalonych były użyteczne analitycznie, odnajdywano pasma charakterystyczne związków chemicznych. Wykazano znaczący wpływ przygotowania próbki na otrzymane widma.

Nagrody

    REGENERON ISEF