Rekrystalizacja – zwiększenie potencjału wykorzystania siarczanu(VI) żelaza(II)

Cel 12 ODPOWIEDZIALNA KONSUMPCJA I PRODUKCJA

Celem projektu jest zbadanie możliwości wykorzystania zgromadzonego na składowisku siarczanu(VI) żelaza(II). W badaniach zostaną zastosowane klasyczne i instrumentalne metody analityczne takie jak technika ICP-OES, metody spektrometryczne i grawimetryczne oraz analiza dyfrakcyjna XRD. Ponadto wykorzystany zostanie mikroskop optyczny do analizy kryształów. Pozytywne rezultaty w aspekcie otrzymania oczyszczonego siarczanu(VI) żelaza(II) wskażą możliwości jego dalszego wykorzystania (np. pigmenty żelazowe, koagulanty). Pozwoli to na stopniowe zagospodarowanie zdeponowanego na składowisku odpadu z produkcji bieli tytanowej.

Nagrody

    EXPO-SCIENCES INTERNATIONAL 2019 Abu Dhabi