Synteza analogów kapu modyfikowanych fluoroforem GFP do badań ich oddziaływań z białkiem wiążącym kap eIF-4E

Celem było połączenie otrzymanych: analogu kapu z wiązaniem alkinowym z 3 analogami fluoroforu GFP funkcjonalizowanych grupą azydową w cykloaddycji Huisgena (CuAAC). Otrzymane pochodne kapu poddano badaniom fluorescencyjnym z białkami wiążącymi kap (np. eIF-4E). Kap niezwiązany z białkiem nie powinien wykazywać fluorescencji, gdyż w wyniku swobodnej rotacji wokół wiązania następuje rozproszenie energii wzbudzenia. Po przyłączeniu kapu do białka, zmienia się otoczenie fluoroforu, rotacja zostaje zahamowana - w wyniku czego pojawia się fluorescencja. Zjawisko to można będzie wykorzystać do badania białek wiążących kap, np. eIF-4E - nadeksprymowany w komórkach nowotworowych. Rozpoczęte badania powinny być kontynuowane, gdyż opisana metoda może posłużyć jako diagnostyka molekularna nowotworów.

Nagrody

    Nagroda specjalna RCNT – dwutygodniowy staż w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Chęcinach