Hydrotermalna synteza nanocząstek siarczku miedzi(II), badanie ich właściwości fizyko-chemicznych i cytotoksyczności in vitro

Cel 9 INNOWACYJNOŚĆ, PRZEMYSŁ, INFRASTRUKTURA

Nanocząstki siarczku miedzi(II) są tańszą alternatywą dla nanocząstek srebra i złota. Celem pracy było otrzymanie nanocząstek CuS i zbadanie ich właściwości. W pracy otrzymano metodą hydrotermalną nanocząstki CuS, które oczyszczono i analizowano. Widmo absorbcyjne w zakresie 350-1000 nm odpowiadało danym literaturowym. Analiza technikami DLS i TEM określiła wielkość, homogeniczność i morfologię produktu – 100-120 nm z domieszką większych agregatów. Badanie składu pierwiastkowego potwierdziło obecność docelowego produktu. Przeprowadzone wstępne badania toksyczności in vitro nie wskazują na znaczną cytotoksyczność otrzymanych nanocząstek jednak zagadnienie wymaga bardziej szczegółowej analizy. Wyniki wskazują na możliwe zastosowania nanocząstek CuS w medycynie oraz innych gałęziach nauki.

Nagrody

    REGENERON ISEF