Opis projektu:

Celem badań było dokonanie charakterystyki tempa rozkładu ,,ekologicznych słomek” w zależności od obecności kompostowca różowego i typu gleby. Doświadczenie obejmowało łącznie 120 prób, po 10 z każdego typu próby: ze słomką papierową, PLA i PP; wobec i bez obecności E. fetida; na czarnoziemie lub glebie płowej. Otrzymane wyniki świadczą, że obecność E. fetida przyśpiesza proces dekompozycji choć w zróżnicowanym stopniu – najbardziej dla słomki papierowej. Ponadto wykazano, że słomka ta jest najlepszą alternatywą spośród badanych. Wiedza płynąca z tego doświadczenia z pewnością znajdzie zastosowanie wśród właścicieli barów i restauracji. Ponadto, będzie ona wykorzystana w badaniach skupiających się na odnalezieniu alternatywnych metod rozkładu, czy wynalezieniu innego zamiennika plastiku.