Opis projektu:

Praca badawcza miała na celu określenie i porównanie zależności pomiędzy ciągłą oraz nieciągłą sonikacjią o częstotliwości 6kHz na intensywność procesu fermentacji alkoholowej. Jej oceny dokonano poprzez analizę uzyskanych stężeń etanolu u drożdży piekarskich oraz określenie zmiany ich liczebności, po zastosowaniu badanej zmiennej. Do zrealizowania postawionego celu posłużono się zaprojektowaną na potrzeby tego doświadczenia aparaturą. Zmianę liczebności drożdży badano poprzez zastosowanie komory Burkera. Analiza uzyskanych wyników pozwoliła stwierdzić, że przy tej częstotliwości fali ultradźwiękowej korzystniejsze w ustalonym przedziale czasowym jest stosowanie ciągłego okresu sonikacji zarówno jeśli chodzi o ilość uzyskanego w jej wyniku alkoholu etylowego, jak i o przyrost liczebności.