Opis projektu:

Za pomocą narzędzi bioinformatycznych analizowano sekwencję aminokwasową białka FMO3 u wybranych organizmów morskich. Enzym ten przeprowadza reakcję utleniania TMA do TMAO. Powstający związek odpowiada m.in. za ochronę białek przed wysokim ciśnieniem hydrostatycznym. Podobna reakcja biochemiczna zachodzi także w organizmie człowieka. Mutacja w genie FMO3 prowadzi do trimetyloaminurii, choroby charakteryzującej się rybim odorem u ludzi. Na podstawie analizy sekwencji aminokwasowej zostanie określone pokrewieństwo porównywanych organizmów poprzez wykazanie zależności między wzrastającym ciśnieniem hydrostatycznym, a sekwencją genu FMO3. Analiza danych pochodzących z organizmów modelowych zostanie wykorzystana w opracowaniu skutecznej terapii trimetyloaminurii u ludzi